REMIKO SERCAPOKOJ

Temat: 8.2 pkt 1 - co to moze być?
z maluchami nie prowadził zajeć w pracowni ti). Program mogłam dać i do 8.2.1 albo do 8.2.4 a, ale tu mi najlepiej pasował.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8485Temat: dyplomowany - plan i aneks do teczki czy tylko aneks
" /> ">§ 4. 1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole; 2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły; 3) korzystania z pomocy ... zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Proszę zwrócić uwagę na punkt 3.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6360


Temat: program własny 8.2.4a
" />Do dyrektora składasz sprawozdanie z całego PRZ. Sprawozdanie z PRZ może mieć dowolną formę, najczęściej jest lustrzanym odbiciem samego PRZ. Program jest program, nieważne czy zajęć dydaktycznych, czy wychowawczych, czy...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8413


Temat: Zerówka
... to dla mnie dość subiektywne. Ciekawi mnie również to "sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej". Jeśli można prosić o bliższe szczegóły to bardzo, bardzo proszę. A moja dyrekcja stwierdziła, że ja...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10801


Temat: Praca z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością a awans zaw.
" />Nie jestem pewna, czy to dobre miejsce na ten temat, ale chciałabym spytać, czy ktoś z Was prowadząc zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze przechodził przez procedurę awansu zawodowego nauczyciela. Sama jestem w takiej sytuacji i nie twierdzę, że przychodzi mi to lekko. Mam wiele obaw i wątpliwości. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzę już 5 rok. Moje odczucia... im dłużej pracuję tym mniej wiem... Cały czas szukam ... nawet niewielkie osiągnięcia rozwojowe dzieci, ich radość z udziału w zajęciach i przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności rodziców to według mnie korzyści daleko wykraczające poza te, które wynikają jedynie z nastawienia na osiąganie celów dydaktycznych. Cała procedura awansu odstaje od mojego wyobrażenia o pracy z dzieckiem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. W mojej pracy nie jest mi przecież potrzebna wszechstronność i wszechobecność w ... właśnie skończyłam staż na mianowanego. Przedstawiłam już sprawozdanie w szkole. Mam wątpliwości odnośnie prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną. Pozdrawiam serdecznie - Gosia M.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11454


Temat: 4c i 4e
... dziecka, wolontariat, organizację rajdu, organizację zajęć dodatkowych (teatralnych, plastycznych, muzycznych, dla dzieci z dysfunkcjami), wymianę międzynarodową, promocję placówki, imprezy integracyjne, akcje charytatywne, powołanie drużyny harcerskiej, wykonywania zadań na rzecz propagowania zdrowego...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6173


Temat: Sprawozdanie dyrektora
" />Sprawozdanie obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły Charakterystyka szkoły opisujemy miejscowość, szkołę, krótki rys historyczny, lokalową, uczniowie, klasy Baza lokalowa rozwój na przestrzeni trzech lat zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne ilość, organizacja, udział młodzieży kadra pedagogiczna wykształcenie, przygotowanie do nauczania przedmiotów stopień awansu podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli jakość, przydatność do specyfiki prowadzonych zajęć aktualne formy uczestnictwa Rozwój szkoły, organizacja i przebieg kształcenia, wychowanie i opieka. promocja szkoły w środowisku np. wspólpraca nauczycieli i uczniów z gazetami, wspólpraca z instytucjami i ... uczniowskie, lub skupiajace uczniów działajace w szkole (ZHP, LOP, PCK, itd.) Promocja uczniów i efektywność kształcenia. Osiągnięcia uczniów. w tym osiągnięcia sportowe realizacja celów wychowawczych- zadań programu wychowawczego skierowanego do uczniów ... wyjściowa, Nie zapominajmy o programie rozwoju szkoły, który należy traktować podobnie, jak plan rozwoju nauczyciela, i ująć zaplanowane w nim zadania np: Zadania szkoły: Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej, Unowocześnianie i wzbogacanie oferty i działalności dydaktycz-no-wychowawczej, szczególnie w zakresie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych oraz stosowania technologii komputerowych, Organizowanie uczniom wszechstronnej pomocy i opieki, Zwyczaje i tradycje, Wzbogacanie tradycji i obrzędowości szkoły, Unowocześnianie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3645


Temat: Prosze o ocene czy wszystko jest na miejscu
" />Bardzo prosze o ocene czy wszystko jest na miejscu w sprawozdaniu wiem że juz późno ale mam możliwość dokonania zmian. Mój Dyrektor pojechał na tygodniową wycieczke i ma wszystko..w górach ... dydaktycznych, wymiana z innymi naucz. -współpraca z przedszkolem(wspólne imprezy, lekcje pokazowe) - udział w WDN -przeprowadzenie szkolenia w ramachWDN + kurs do tematu -opiekun stażu -lekcje pokazowe dla kontraktowego i obserwacja zajęć -lekcje pokazowe dla studenta 4.a Opracowanie i wdrożenie przy współpracy programu czytelniczego+ kurs tematyczny do podreczników - międzyszkolne konkursy czytelnicze udział w gminnych konkursach recytatorskich 4.c Kurs dla kadry oświatowej ... strażą) lekcje pokazowe wspólne imprezy -Prowadzenie zespołu tanecznego nieodpłatnie w ramach zajęc pozalekcyjnych + program własny do tego kółka -Organizacja Gminnego konkursu Organizacja uroczystości środowiskowej 4.e Wspólpraca z PPP, policja, kuratorem w sprawie danego ucznia(problem wychowawczy) -Współpraca z pielegniarką wspólnie referaty dla rodziców -Współpraca z Rejonem Dróg( pisma o pasy na drodze dla bezpieczeństwa dzieci) niby błahostka ale ważne chyba????? - pisma ... I komunie / działania poza lekcjami - Współpraca z opieką społeczną( dożywianie dzieci, zakup żywności, papierkowe sprawy) - współpraca z TPD pomoc najuboższym ludziom Tutaj napisałam hasłowo ale w sprawozdaniu mam...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6266


Temat: Zawarcie umowy opiekuna stażu z n-lem stażystą
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Pomoc przy napisaniu planu rozwoju zawodowego na okres stażu , Sukcesywna pomoc w zapoznawanie stażysty z dokumentacją szkolną, przepisami prawa oświatowego. Prowadzenie zajęć dla stażysty, uczestniczenie w zajęciach otwartych innych nauczycieli. Omawianie zajęć i konsultowanie z zakresu bieżących problemów zawodowych. Pomoc w analizowaniu własnych osiągnięć zawodowych. Pomoc w gromadzeniu dokumentacji z przebiegu stażu. Opracowanie projektu oceny ... następnego stopnia awansu ( nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego) jest wprowadzenie młodego nauczyciela w arkana pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także przybliżenie mu sposobu pracy szkoły. Pierwszym dokumentem, który powinien powstać, aby ... konsultacyjnych z opiekunem stażu. 4.Uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej. 5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. 6.Przygotowanie i prowadzenie co najmniej jednego zajęcia otwartego w miesiącu. 7.Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu. 8.Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Zadania opiekuna stażu. 1.Pomoc w dokonaniu analizy „zasobów własnych”. 2.Pomoc w napisaniu Planu Rozwoju Zawodowego na okres stażu. 3.Sukcesywne zapoznawanie stażysty z organizacją pracy szkoły, dokumentacją i przepisami BHP. 4.Zapoznanie stażysty z formami pracy Rady Pedagogicznej. 5.Prowadzenie zajęć otwartych dla stażysty oraz organizowanie hospitacji dowolnych lekcji u wybranych nauczycieli. 6.Omawianie zajęć i konsultacje z zakresu bieżących problemów zawodowych. 7.Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę. 8.Pomoc w gromadzeniu dokumentacji i opracowaniu sprawozdania. 9.Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. 10.Udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4032


Temat: Układ teczki
" />Będę bardzo wdzięczna, jeśli któraś z dyplomowanych literek oceni mój układ teczki, zrobiłam go na podstawie sprawozdania z realizacji PRZ: Z góry dziękuję za odpowiedź. 8 ust.2 pkt 1 1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności Udział w formach doskonalenia zawodowego 2 Samokształcenie Studiowanie literatury metodycznej, polonistycznej, pedagogicznej 3 Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy Przygotowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych Zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi, udział w konferencjach przedmiotowych 4 Samodzielne opracowywanie sprawdzianów 5 Skonstruowanie programu naprawczego po egzaminie maturalnym w oparciu o analizę wyników egzaminacyjnych 6 Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące, w tym metodę projektu. Realizacja projektów edukacyjnych: Moja mała Ojczyzna, Patrz i zmieniaj, projekty międzynarodowe 7 Podejmowanie działań na rzecz tradycji szkolnej Organizowanie uroczystości szkolnych 8 Pełnienie funkcji wychowawcy ... Uniwersytet Warszawski 2 Inne formy doskonalenia zawodowego 3 Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych: 1) przygotowanie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych 2) wykorzystanie programów edukacyjnych na zajęciach, np. wydawnictwa , 3) prowadzenie zajęć w pracowni multimedialnej. 4) pomoc uczniom w przygotowywaniu prezentacji i foliogramów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, 4 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczej Organizowanie pracy wychowawczej przy użyciu technik komputerowych: 1) prowadzenie dziennika elektronicznego klasy 2) opracowanie zestawień klasyfikacji semestralnej i rocznej 3) kontakt z rodzicami przy pomocy poczty elektronicznej, 4) kontakt z uczniami przy pomocy Internetu. 5 Opublikowanie ... 1 Opracowanie programu zajęć koła Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu: międzyszkolnych zajęć e learningowych oraz zajęć z edukacji polonistycznej i filmowej z wykorzystaniem pakietu Filmoteki Szkolnej 8 ust.2 pkt 4b 1 Wykonywanie ... polskiego Organizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do matury Zaproszenie przedstawicieli Wydawnictwa do szkoły i zorganizowanie prezentacji dla klas trzecich 2 Organizowanie wycieczek edukacyjnych o tematyce polonistycznej i związanej z tematyką wiedzy o kulturze ... 5 1 Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego 2 Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12064